15 NYSAN 2016 - EGE ÜNV. TIP FAK. MUHYDDYN EREL AMFYSY - YZMYR
Davet

 

De?erli Meslekta?larymyz, Sevgili Arkada?lar,

Sizleri 15 Nisan 2016 tarihinde Yzmir'de gerçekle?tirilecek olan II. EGE-KIBRIS PEDYATRY SEMPOZYUMU’na davet ediyoruz.

Geçen yyl Kuzey Kybrys Türk Cumhuriyeti’nde ilki düzenlenen sempozyumun bu yyl yapylacak olan ikincisi Ege Üniversitesi Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary Anabilim Daly ve Türk Pediatri Kurumu Derne?i Yzmir ?ubesi i?birli?i ile gerçekle?tirilecektir. Bu yyl düzenlenen sempozyumun bir di?er özelli?i de uzun yyllar hem Ege Üniversitesi hem de Türk Pediatri Kurumunda önemli görevler üstlenmi? ve bu yyl emekli olan hocamyz Prof. Dr. Ra?it Vural Ya?cy onuruna gerçekle?tirilecek olmasydyr.

Hasta çocukta malnutrisyon, astym epidemiyolojisi ve tedavisi, perinatal ve neonatal mortalite, çocukta anemi ve kanser ayyrycy tanysy, adolesan kyz ve erkek çocuklarynda syk rastlanan sorunlar, çocuk ve ergenlerde do?ru internet kullanymy, çocukluk ça?ynda antibiyotik kullanymy, yeni a?ylar ve otizm gibi pediatrinin ilgi çeken de?i?ik konularynyn tarty?ylaca?y bu sempozyumda, ayny zamanda Kybrysly meslekta?larymyzla ortak tybbi ve mesleki sorunlarymyzy payla?ma olana?y da bulaca?yz.

Düzenleme Kurulu adyna 15 Nisan 2016 tarihinde Ege Üniversitesi Muhittin Erel Amfisinde gerçekle?tirilecek olan sempozyuma katylymynyzdan büyük mutluluk duyaca?yz.

Sevgi ve saygylarymyzla.

 

Prof. Dr. Sadyk Ak?it                                                 Prof. Dr. Sava? Kansoy
Türk Pediatri Kurumu Derne?i                     Ege Üniversitesi Typ Fakültesi
Yzmir ?ubesi Ba?kany                                 Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary AD Ba?kany

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.