Davet

De?erli Katylymcylar,

Ege Üniversitesi’nin Kurulu?unun 60.yyl etkinlikleri kapsamynda 17-20 Haziran 2015 tarihleri arasynda Yzmir’de gerçekle?tirmeyi planlady?ymyz 1. Ulusal Halk Sa?ly?y Hem?ireli?i Kongresinin duyurusunu yapmaktan ve sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayyz. Bu kongre halk sa?ly?y hem?ireleri için tarihi bir önem ta?ymaktadyr. Çünkü Türkiye’de hem?irelikte ilk lisans e?itiminin ba?lady?y (1955), ilk ulusal hem?irelik kongresinin düzenlendi?i (1985)  üniversitemizde, anabilim dallarymyzyn kurulu?undan (1990) 25 yyl sonra Halk Sa?ly?y Hem?ireli?i Anabilim Dalymyz ayny çaty altynda bir ilke daha imza atmanyn heyecany ve gururunu ya?amaktadyr.

Son yüzyylda dünyada toplumsal yapyda, sa?lyk göstergelerinde, sa?lyk hizmetlerindeki de?i?im ve halk sa?ly?y hem?iresinin bu de?i?im ve dönü?üm içindeki vazgeçilmez yeri ve önemi göz önünde bulundurularak, kongrenin ana temasy “De?i?en Toplumsal Yapy, Sa?lyk Sistemi ve Halk Sa?ly?y Hem?ireli?i” olarak belirlenmi?tir. Bu kongrede, toplum sa?ly?yny do?rudan ya da dolayly olarak etkileyen geli?meleri dikkate alarak, halk sa?ly?y hem?ireli?i uygulamalaryny, e?itimini, yönetimini, sorunlary ve çözüm önerilerini alanda çaly?an meslekta?larymyz, akademisyenler ve ilgili tüm sektörleri bulu?turarak tarty?mak arzusundayyz.

Kongre süresince düzenlenecek konferans, panel,  kurs ve sunulacak sözel/poster bildiriler ile bilgi ve deneyimlerin payla?ylmasy, kongre sonunda alynan kararlaryn,  ilgili kurumlara ula?tyrylmasy amaçlanmaktadyr. Kongrenin 2. duyurusunda program içeri?i hakkynda daha ayryntyly bilgi verilecektir.  Bilimsel programy ve Yzmir’in güzelliklerini payla?mak dile?i ile hepinizi bu kongreye bekliyoruz.  Sevgi ve saygylarymyzla.

 

 

Kongre Ba?kany                                                                                   Kongre Ba?kany

Prof. Dr. Ayla Bayyk TEMEL                                                                  Prof. Dr. Süheyla Altu? ÖZSOY

 

Corona (Koronavirüs) ve hamilelik Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Hamilelik Haftasy Hesaplama Kyvyrcyk saç modelleri Kyvyrcyk saç modelleri hakkanyda yazylar Protez Saç Dukan Diyeti Göbek eritme Göbek eritme York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.