BYLDYRY GÖNDERYMY

KABUL EDYLEN SÖZEL BYLDYRY LYSTESY YÇYN TIKLAYINIZ

 

KABUL EDYLEN POSTER BYLDYRY LYSTESY YÇYN TIKLAYINIZ

 

 

Bildiri Gönderim Süresi 15 Mayys 2015'e uzatylmy?tyr.

Bildiri Özeti Yazym Kurallary

 • Bildiri özetleri Türkçe olmalydyr.
 • Bildiri özetlerinin kongre temasyna ve  alt ba?lyklaryna uygun olmasy beklenmektedir.

  Bildiriler özgün ara?tyrma, sistematik derleme ve olgu sunumlaryny içerebilir.
 • Bildiriler Sözel ve Poster olarak sunulacaktyr. Özet metni sisteme yüklerken sunum ?eklini tercih ediniz.
 • Özet metinde yazarlaryn açyk ad ve soyadlary yazylmalydyr. Yazarlaryn çaly?tyklary kurumlaryn ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn: Xxxx Üniversitesi Hem?irelik Fakültesi, Xxxx Anabilim Daly, ?ehir
 • Özet ba?ly?ynda kelimelerin ilk harfi büyük yazylmalydyr
 • Özet içinde kysaltma kullanylmamalydyr.
 • Bildiri özetleri  “Ba?lyk” ‘Amaç’, ‘Yöntem’, ‘Bulgular’ ve ‘Sonuç’ ba?lyklary altynda düzenlenmeli, en az üç anahtar kelime ve üç kaynak  ile desteklenmelidir.
 • Bildiri özeti içinde ?ekil, Tablo ve Kaynak kullanylmamalydyr.
 • Özetin tamamy, ba?lyk ady, yazaryn ady, soyady hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özet Microsoft Word programynda, “Times New Roman” fontu, 12 punto, 1.5 satyr aralykly ve iki yana yaslanarak yazylmalydyr.
 • Bildiri özeti Son Gönderim tarihi 15 Mayys 2015’tir.
 • Bildiri özetleri kongre CD’sinde  basylacaktyr.

 

Bildirilerin De?erlendirilmesi: 
 

 • De?erlendirme, ara?tyrmacylaryn ad/soyad ve kurumlary gizli tutularak, Kongre Bilimsel Kurulu’nca yapylacaktyr.
 • Bildirilerin de?erlendirmeye alynabilmesi için ara?tyrmacylardan en az birinin kongre kayyt i?leminin tamamlanmy? olmasy gerekmektedir.
 • De?erlendirme sonucu, tüm bildiri sahiplerine gönderilecektir.

 

Poster Sunumlar:
 

 • Poster sunumlary Türkçe olarak hazyrlanmalydyr.
 • Poster sunumlaryn boyutu En: 70 cm x boy: 90 cm olmalydyr.
 • Poster, çaly?manyn ba?ly?yny, yazarlaryn adyny ve kurumlaryny içermelidir.
 • Posterler 1 metre uzaklyktan okunabilecek bir font büyüklü?ünde hazyrlanmalydyr.

Posterde  en az bir yazaryn ileti?im ve e-mail adresi yer almalydyr.

Sözlü Sunumlar:

Sözel bildiriler, 8 dakika sunumu takiben 2 dakika tarty?ma süresi olacak ?ekilde sunulacaktyr.

 

Corona (Koronavirüs) ve hamilelik Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Hamilelik Haftasy Hesaplama Kyvyrcyk saç modelleri Kyvyrcyk saç modelleri hakkanyda yazylar Protez Saç Dukan Diyeti Göbek eritme Göbek eritme York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.