Davet

De?erli Meslekta?larymyz,

II. Ege G/Ebelik ve Do?um Kongresi 4-6 Mayys 2016 tarihleri arasynda Yzmir’de Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir. Bu yyl ikincisini gerçekle?tirece?imiz ve temasyny “Gebelik Öncesinden Do?um Sonrasyna” olarak belirlendi?imiz kongremizi; Ege Üniversitesi Sa?lyk Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Ege Üniversitesi Typ Fakültesi Kadyn Hastalyklary ve Do?um Anabilim Daly, Ebelik E?itim Ara?tyrma Geli?tirme Derne?i (EBEARGE) ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derne?i Yzmir ?ubesi (TJOD) i?birli?i ile düzenliyoruz.

T. C. Sa?lyk Bakanly?y Yzmir Halk Sa?ly?y Müdürlü?ü, Yzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birli?i Genel Sekreterli?i Tepecik E?itim ve Ara?tyrma Hastanesi,  Yzmir Güney Kamu Hastaneleri Birli?i Genel Sekreterli?i ve Türk Ebeler Derne?i’nin de desteklerini aldy?ymyz kongremizi yine Ege’de- Yzmir’de yapmanyn heyecanyny ya?yyoruz. 

Kongrede prekonsepsiyonel dönemden ba?layarak,  sa?lykly gebelikten riskli gebeliklere kadar geni? bir çerçevede hem birinci basamak sa?lyk hizmetleri ve hem de klinikte gebe izlem ve de?erlendirmeleri, son bilimsel geli?meler y?y?ynda do?um eylemi, do?um sonrasy dönem, yenido?an ve çocukluk ça?y dönemlerine ait bilgi birikimleri payla?ylacaktyr. Tüm oturumlarda sa?lyk ekibinde aktif olarak yer alan ebe, hem?ire ve hekimlerin, klinisyenler ile akademisyenlerin birlikte olma ?ansy olacaktyr.

Ayryca do?uma ili?kin tamamlayycy uygulamalar (refleksoloji, nefes çaly?malary)  kanguru bakymy, fetal monitörizasyon, Ara?tyrma Yöntemleri ve Uygulamaly Biyoistatistik konularynda kurslaryn gerçekle?ece?i kongremizin katylymcylara yeni fyrsatlar yarataca?yna inanyyoruz. 

Kadyn sa?ly?y, gebelik ve do?um konularyna halen katky sa?layan tüm sa?lyk profesyonellerini ve gelece?in sa?lyk ekibini olu?turacak ö?rencilerimizi yylyn en güzel aylaryndan biri olan Mayys ayynda güzel kentimiz Yzmir'de düzenlenecek olan kongremizde görmekten büyük mutluluk ve onur duyaca?ymyzy belirterek saygylarymyzy sunuyoruz.

Kongre Ba?kanlary

Op. Dr. Kenan Ertopçu

Prof. Dr.Neriman So?ukpynar

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.