1.Ege Endokrin Hastalyklar ve Genetik Sempozyumu sunum ve poster özetleri SCI-E olan

Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology

dergisinde ingilizce supplement olarak online yayynlanmy?tyr.

Katylymcylar dergi web sitesinden özetlerine ula?abilirler.

 

POSTER LYSTESY YÇYN TIKLAYINIZ

Sempozyumumuz Türk Tabipleri Birli?i tarafyndan kredilendirilecek olup kredi puany 23'tür. Kredilendirmeden yararlanmak isteyen tüm hekimlerin online ba?vuru syrasynda vatanda?lyk  
numarasy ve mail adresini girmesi zorunludur. TC numarasy bulunmayan kayytlar kredilendirme için dikkate alynmayaktyr.

 

En Güncel Bilgileri Sizelere Ula?tyrabilmemiz Yçin,
Lütfen Mail Listemize Üye Olun.

 

Sempozyum Davet

 

SEMPOZYUM KYTABINI YNDYRMEK YÇYN TIKLAYINIZ

 

 

 

De?erli Meslekta?larymyz,
 
    Yzmir'de, Tybbi Genetik Anabilim Daly, Çocuk ve Eri?kin Endokrin Bilim Dallary tarafyndan,  Ege Üniversitesinin 60. Kurulu? Yyly Etkinlikleri kapsamynda 'I. Ege Endokrin Hastalyklar ve Genetik Sempozyumu' nun düzenlenece?ini sizlere iletmek istiyoruz.
 
    Sempozyumun amacy,  endokrin hastalyklarda, hasta yönetiminde  genetik bilgilerin ve testlerin kullanymy ve uygulamalar konusunda güncel bilgilerin payla?ymyny sa?lamaktyr. Temel genetik  ve cinsiyet geli?im bozukluklarynda,  genetik teknolojinin kullanymy ile ilgili kurslarda, bu konularda bilgi ve becerimizi arttyrmayy, sempozyum boyunca da endokrin hastalyklaryn bir ço?unda genetik bilginin ve genetik  uygulamalaryn yerini tarty?mayy hedefledik.
 
    Bu sempozyumun  endokrinoloji ve  insan geneti?i ile ilgili konularda çaly?an, uzman ve ara?tyrmacylary bir araya getirerek,  hastalaryn izleminde  yeni yol haritalary çizilmesini,    ortak çaly?malar planlanmasyny sa?layarak,  bu alanda önemli bir eksikli?i giderece?ine inanyyoruz.
 
    Sempozyum programymyz,  uluslararasy katylymcylarla birlikte, zengin bir bilimsel içeri?e sahiptir. Tybbi genetik, eri?kin ve çocuk endokrinolojisi alanlarynda  bir çok de?erli uzman, bilgi ve deneyimlerini  bizlerle payla?acaktyr. Bu sempozyumun bilgilerini güncellemek ve yükseltmek isteyen, konu ile ilgili  tüm bilim insanlary için önemli bir fyrsat yarataca?yny umuyoruz. 
 
Üniversitemiz adyna Yzmir'de yapaca?ymyz bu sempozyuma  katylymynyzdan, sizlerle birlikte olmaktan  onur ve mutluluk duyaca?yz. 
 
Ege'de,  Yzmir'in  güzelli?i ve sycakly?ynda bulu?mak ümidiyle, en iyi dileklerimizi sunaryz. 
 
Saygylarymyzla... 
 
Sempozyum Ba?kany: Prof. Dr. Cande?er Yylmaz
Ba?kan Yardymcylary: Prof. Dr. Ferda Özkynay, Prof. Dr. ?ükran Darcan,  Prof Dr. Füsun Saygyly
Online Kayyt
E-mail Aboneli?i
En Güncel Bilgileri Sizelere Ula?tyrabilmemiz Yçin,
Lütfen Mail Listemize Üye Olun.
Güncel Bilgiler
POSTER LYSTESY
... Devamy için tyklayynyz
Bilimsel Program
26.02.2015 09.00-09.30 Açyly? 09.30-10.15 Konferans I. Oturum ba?kanlary: 'Endokrin... Devamy için tyklayynyz
Düzenlenecek Kurslar
Genetikte Temel Kavramlar (40 ki?i) Cinsiyet Geli?im Bozukluklarynda Kullanylan Moleküle... Devamy için tyklayynyz
YLETY?YM
BYLYMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Hüseyin Onay Doç. Dr. Samim Özen Doç. Dr. Mehmet Erdo?an... Devamy için tyklayynyz
Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.