TÜBYTAK TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDYR.

Davet

ULUSLARARASI DERGYLERYMYZ

www.khsdergisi.com

www.jacsdergisi.com

Ege Üniversitesi Hem?irelik Fakültesi Kadyn Sa?ly?y ve Hastalyklary Hem?ireli?i Anabilim Daly olarak ortak düzenlenen I. Uluslararasy II. Ulusal Kadyn Hastalyklary ve Ana Çocuk Sa?ly?y Kongresi’nin 7-8 Ekim 2016 tarihleri arasynda  Yzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekle?ece?ini duyurmaktan ve sizleri kongremize davet etmekten büyük onur duymaktayyz.

Kongrenin bu yyl ki ana temasy ”ANNE VE ÇOCUK SADLIDI”dyr. Bu tema kapsamynda "ANNE VE ÇOCUK SADLIDININ YYYLE?TYRYLMESY/ STRATEJYLER/ KANIT TEMELLY YAKLA?IMLAR" ile ilgili geli?meler ve tarty?maly konular hakkyndaki son görü?leri, alanlarynda uzman konu?macylar ile sizleri bulu?turmak istiyoruz.

Multidisipliner olarak düzenlendi?imiz, anne ve çocuk sa?ly?ynyn geli?tirilmesi ve iyile?tirilmesindeki güncel yakla?ymlary irdeledi?imiz bu kongrenin, sa?lyk profesyonellerine ve ana –çocuk sa?ly?y alanynda çaly?an di?er meslek gruplaryna önemli katkylarynyn olaca?yny dü?ünüyoruz.

Birlikte bilgi payla?ymynda bulunmak, kar?ylykly etkile?im ve ileti?imimizi artyrmak için 7-8 Ekim 2016  tarihleri arasynda Yzmir’de yapylacak olan I. ULUSLARARASI ve II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SADLIDI KONGRESY’NDE sizlerle birlikte olmak istiyoruz.

Kongreye katylymynyz gücümüzü artyracaktyr.

Sevgi ve Saygylarymyzla…

Prof. Dr. Ümran SEVYL
Kongre E? Ba?kany
  Doç.Dr. Gül ERTEM
Kongre E? Ba?kany

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                     

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.