KONGRE SUNUMLARINI YNDYRMEK YÇYN TIKLAYINIZ

En Güncel Bilgileri Sizelere Ula?tyrabilmemiz Yçin,
Lütfen Mail Listemize Üye Olun.

 

Davet

KONGRE SUNUMLARINI YNDYRMEK YÇYN TIKLAYINIZ

De?erli Meslekta?larym,

E?itime verdi?imiz önem, bilgiyi payla?ma iste?imiz ve meslekta?larymyzla bir araya gelme arzusuyla 15 yyl önce ba?latmy? oldu?umuz Dokuz Eylül Üniversitesi Typ Fakültesi Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary AD Pediatri Günleri’nin 15. sini 3-4 Nisan 2014 tarihleri arasynda Yzmir Sabancy Kültür Merkezi’nde gerçekle?tirece?iz. Her yyl aldy?ymyz olumlu geri bildirimler sonucunda bir sonraki yyla daha büyük bir hevesle hazyrlanyyoruz. Bizler bu sempozyumu çok önemsiyor, Yzmir ve çevre illerde görev yapan tüm çocuk sa?ly?y ve hastalyklary uzmanlary, aile hekimleri, halk sa?ly?y uzmanlary, ilgili typta uzmanlyk ö?rencileri, pratisyen hekimler, çocuk sa?ly?y ile ilgili hem?ire ve di?er sa?lyk çaly?anlaryny aramyzda görmeyi hedefliyoruz.

Bu yylki sempozyumumuzda “Çocuk sa?ly?y izlemindeki riskler, güvenlik dany?manly?y, yüksek riskli bebeklerin taburculuk sonrasy izlemi, inflamatuvar ba?yrsak hastalyklary, hipertansiyon, puberte bozukluklary, acilde solunum sykyntysy olan çocu?a yakla?ym, pratik EKG, akylcy antibiyotik kullanym ilkeleri, allerjik cilt hastalyklary, psikomotor geli?me gerili?ine yakla?ym, syk kar?ymyza çykan pediatrik kulak burun bo?az ve göz hastalyklary” ana konulary olu?turmaktadyr. Yki gün sürecek olan etkinli?imizde sizlerin syk kar?yla?abilece?i konulary ele almayy, güncel bilgileri aktarmayy, tarty?mayy, mesleksel beceri ve uygulamalarda daha iyiye ula?mayy amaçladyk. Bu bilgiler y?y?ynda takip ve tedavi edilecek her çocuk, hepimize mutluluk kayna?y olacaktyr.

Sempozyumumuza destek veren, katylan, bilgi ve deneyimlerini bizlerle payla?an herkese ?imdiden te?ekkür ediyor, ba?aryly bir sempozyum olmasyny diliyorum.

Saygylarymla,

 

Prof. Dr. Hale Ören

DEÜTF Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary Anabilim Daly Ba?kany

 

 

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.