17. Pediatri Günleri için
alttaki siteyi takip ediniz

www.pediatrigunleri2016.com

 

ETKYNLYK FOTODRAFLARI YÇYN TIKLAYINIZ

 

 

Davet

ETKYNLYK FOTODRAFLARI YÇYN TIKLAYINIZ

De?erli Meslekta?larym,

Dokuz Eylül Üniversitesi Typ Fakültesi Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary Anabilim Daly Pediatri Günleri’nin 16.syny 12-13 Mart 2015 tarihleri arasynda Yzmir Sabancy Kültür Merkezi’nde gerçekle?tirecek olmaktan gurur duyuyoruz. Bizler bu sempozyumu çok önemsiyor ve Yzmir ve çevre illerde görev yapan tüm Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary uzmanlary, Aile Hekimleri, Halk Sa?ly?y uzmanlary, ilgili typta uzmanlyk ö?rencileri, pratisyen hekimler, Çocuk Sa?ly?y ile ilgili hem?ire ve di?er sa?lyk çaly?anlaryny aramyzda görmeyi istiyoruz.

Bu yylki sempozyumumuzda enfeksiyon temasyny hedef alarak, çocuklaryn güncel bilgilerle enfeksiyondan korunma, çe?itli enfeksiyonlarda tany, tedavi ve izlem nasyl olmaly sorularyny sizlerle birlikte yanytlamayy diliyoruz. “Türkiye’de çocukluk ça?y tüberküloz verileri, Verem Sava? Dispanserleri’nde izlem nasyl yapylyyor, çocuklarda tüberkülozda güncel tany ve tedavi, ate?li çocu?a yakla?ym, idrar yolu enfeksiyonlarynda kanytlanmy? ve kanytlanmasy gereken yakla?ymlar, çocuklarda vitamin, mineral ve probiyotik kullanymy, lenfadenopatili çocu?a yakla?ym, toplum kaynakly pnömoniler, rinosinüzit, streptokokkal farenjit, otit, üst solunum yolunda tykanyklyk olu?turan enfeksiyonlar, üst solunum yolu enfeksiyonu komplikasyonlary, çocuklarda nötropeni ve enfeksiyon, çocuklarda syk görülen cilt ve yumu?ak doku enfeksiyonlary, intrakraniyal enfeksiyonlar, febril konvülsiyona yakla?ym, yenido?anda sepsis tanysyny en erken ve en do?ru nasyl koyabiliriz, yenido?an sepsis tedavisinde do?rular ve yanly?lar, yenido?anda göz, göbek ve deri enfeksiyonlary, Meningokok, HPV ve Rotavirus a?ylary, enfeksiyon hastalyklaryndan korunma” ana konu ba?lyklaryny olu?turmaktadyr. Sizlerin syk kar?yla?abilece?i enfeksiyonla ilgili konulary ele alarak çocuklaryn daha iyi ve daha güncel verilerle tany, tedavi ve izlemlerinin yapylmasyny amaçlyyoruz.

Sempozyumumuza destek veren, katylan, bilgi ve deneyimlerini bizlerle payla?an herkese ?imdiden te?ekkür ediyor, sizleri bu bilimsel etkinlikte bulu?maya davet ediyoruz.

Saygylarymla,

 

DEÜTF 16. Pediatri Günleri Düzenleme Komitesi adyna,

Prof. Dr. Hale Ören

DEÜTF Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary Anabilim Daly Ba?kany

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.