Davet

De?erli Meslekta?larym,

Dokuz Eylül Üniversitesi Typ Fakültesi Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary Anabilim Daly Pediatri Günleri’nin 17.sini 10-11 Mart 2016 tarihleri arasynda Yzmir Sabancy Kültür Merkezi’nde gerçekle?tirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz.Bizler bu sempozyumu çok önemsiyor ve Yzmir ve çevre illerde görev yapan tüm Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary uzmanlary, Aile Hekimleri, Halk Sa?ly?y uzmanlary, ilgili typta uzmanlyk ö?rencileri, pratisyen hekimler, Çocuk Sa?ly?y ile ilgili hem?ire, hem?irelik ö?rencisi ve di?er sa?lyk çaly?anlaryny aramyzda görmeyi istiyoruz.

Bu yylki sempozyumu emekli ö?retim üyemiz sayyn Prof. Dr. Gülersu Yrken onuruna düzenliyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi Typ Fakültesi’nde 27 yyl çaly?an, Çocuk Hematoloji Bilim Daly’nyn kurucusu olan, çok sayyda ö?renci, pediatri uzmany ve pediatrik hematoloji yan dal uzmanlyk ö?rencisinin e?itimine katkyda bulunan, hastalaryn güncel yakla?ymlarla tedavisini sa?layan hocamyza tüm emek ve katkylary için te?ekkür ediyor, gelecekte de ba?aryly, sa?lykly, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmesini diliyoruz.

Prof. Dr. Gülersu Yrken onuruna düzenledi?imiz sempozyumda ilk gün pediatrik hematolojinin iki önemli konusunu, anemi ve kanama diyatezinitarty?mayy planladyk. Özellikle toplumumuzda syk görülen ve tüm hekimleri ilgilendiren anemili çocu?a yakla?ym, demir metabolizmasy, nutrisyonel anemiler, talasemidegenotip-fenotip ili?kisi, kanama diyatezli çocu?a yakla?ym, K vitamini eksikli?ine ba?ly kanama, vonWillebrand hastaly?y ve çocuklarda tromboz konulary konu?macylar tarafyndan anlatylacak ve tarty?maya açylacaktyr. Pediatrik hematolojiye yyllarca emek vermi?, de?erli oturum ba?kanlarynyn da katkysyyla oturumlaryn çok e?itici ve unutulmaz geçece?ini dü?ünmekteyiz.

Sempozyumun ikinci gününde yine pediatride çok deneyimli oturum ba?kanlary ve konu?macylarlaçocuklarda uyku bozukluklary, yenido?an canlandyrmasynda yenilikler, üst solunum yolu enfeksiyonlaryna yakla?ym, kuduz, döküntülü hastalyklar, hy?yltyly çocuk ve besin alerjileri gibi syk görülen alerjik sorunlar ve pediatrik resusitasyondagüncellemeler konularyny hedef alarak, çocuklaryn güncel bilgilerle tany, tedavi ve izlemlerini sa?lamayy amaçlyyoruz.

Sempozyumumuza destek veren, bizlerle birlikte olan, bilgi ve deneyimlerini bizlerle payla?an herkese ?imdiden te?ekkür ediyor, sizleri bu bilimsel etkinli?e davet ediyoruz.

Saygylarymla,

Prof. Dr. Hale ÖREN
Sempozyum Ba?kany

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.