Lütfen Facebook grubumuzu be?enin,
En güncel bilgilere sahip olun...

Dalyan Tekne Turu (Ücret: 50 TL)

Tekne Turu Programy
Dalyan limanyndan hareket
Dalyan Çamur banyosu Kaplycalary mola
Kaunos Kral mezarlarynda  foto?raf çekme

Kanal kenaryndaki Restaurantta ö?le yeme?i molasy
Kaunos Atik kentine yürüyü?
Dalyan kanalynda tekne gezisi
Dalyan Iztuzu Plajynda mola
Dalyan limanyna Dönü?

Tekne turuna katylmak için lütfen burayy tyklayarak formu doldurunuz

 

Davet

De?erli Meslekta?larymyz,

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hem?ireleri Derne?i'nin 9. Kongresi, 12 - 15 Kasym 2015 tarihleri arasynda Hilton DalamanSary Germe Oteli Kongre Merkezi'nde gerçekle?tirilecektir. Öncelikle siz de?erli meslekta?larymyzy, Ortaca, Mu?la’da a?yrlamaktan duyaca?ymyz memnuniyetimizi payla?mak isteriz.

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hem?ireleri Derne?i, Eylül 1996'daki ilk kongresinden bu yana, 2007 senesinden itibaren iki yylda bir olmak üzere, 8 kongreyi büyük bir ba?ary ile gerçekle?tirmi?tir. Kongrelerimizin giderek büyüyen katylymcy sayysyna ula?masynda arka planda büyük özveri ile hazyrlanmy? yo?un bir eme?in yany syra siz de?erli meslekta?larymyzyn ilgi ve deste?i bulunmaktadyr. Gerçekle?tirdi?imiz kongrelerde bilimsel olarak kendimizi geli?tirmekle birlikte sosyal payla?ymlar sayesinde pek çok dostluklar da kazandyk, her kongrede aramyza eklenen yeni katylymcylarla kazanmaya da devam etmekteyiz.

Kongremizin bilimsel programynda yer alacak bilgi güncelleme oturumlary, konferanslar, paneller, kar?yt görü? toplantylary ile sizlere cerrahi bakym alanyndaki son geli?meleri sunmayy hedefledik. Multidisipliner ekip anlayy?yyla gerçekle?en hazyrlyklarla akademisyenlerimizden cerrahi ve ameliyathanelerde çaly?an hem?ire meslekta?larymyza hitap eden zengin bir bilimsel program ile kar?ynyza çykaca?yz.

Gündüzleri yo?un bilimsel programyn ardyndan yorgunlu?unuzu atmanyzy kolayla?tyracak ve ak?am saatlerinizin keyifli geçmesi ve güzel anylarla aklynyzda kalmasy için sizlere e?lenceli ve doyurucu bir sosyal program hazyrlyyoruz. Onyedi yyldyr cerrahi ve ameliyathane hem?irelerinin bilimsel geli?imi için faaliyet gösteren Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hem?ireleri Derne?i'ne yaky?yr bir kongre gerçekle?tirmek için yo?un bir ?ekilde çaly?yyoruz. ?imdiye kadar gerçekle?en kongrelerimizde oldu?u gibi 9. kongremizin de yararly ve verimli olmasyny umut ediyoruz.

Bilgi ve deneyimlerimizi ülkemizdeki gizli cennetlerden biri olan Sary Germe’de payla?mak için tüm meslekta?larymyzy aramyzda görmeyi bekliyor, hep birlikte ba?aryly bir kongre daha geçirmemiz dile?i ile sevgi ve saygylarymyzy sunuyoruz.

Kongre Düzenleme Kurulu Adyna

Doç. Dr. Filiz ÖGCE                                          Prof. Dr. Meryem Yavuz Van Giersbergen

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.