Lütfen Facebook grubumuzu be?enin,
En güncel bilgilere sahip olun...

Dalyan Tekne Turu (Ücret: 50 TL)

Tekne Turu Programy
Dalyan limanyndan hareket
Dalyan Çamur banyosu Kaplycalary mola
Kaunos Kral mezarlarynda  foto?raf çekme

Kanal kenaryndaki Restaurantta ö?le yeme?i molasy
Kaunos Atik kentine yürüyü?
Dalyan kanalynda tekne gezisi
Dalyan Iztuzu Plajynda mola
Dalyan limanyna Dönü?

Tekne turuna katylmak için lütfen burayy tyklayarak formu doldurunuz

 

SOSYAL PROGRAM

Stand Up Show: Kadyn-Erkek BeynY
12 Kasym 2015 - Saat:21.00

(KAYIT ÜCRETYNE DAHYL DEDYLDYR.)

Dalyan Tekne Turu

Tekne turuna katylmak için lütfen burayy tyklayarak formu doldurunuz,

Rehberimizin anlatymlaryyla merakla dinleyip e?lenece?iniz Dalyan Turu: Sazlyklarla çevrili Köyce?iz Gölü’nü Akdeniz’e ba?layan Dalyan Kanaly görülmeye de?er bir do?a harikasydyr. üzerinde 180 çe?ide yakyn ku? türünün  baryndy?y Dalyan kanly tektonik hareketler sonucu olu?mu?tur. 

Caunos Antik Kenti
Milatosun o?lu Caunos taryndan kurulmu? . Ve aslynda bir liman kentidir.Hellenistik, Roma ve bizans dönemlerinin izlerini ta?yr. M.Ö. 4. yy da Kayalar üzerine oyulmu? mezarlar ise zenginli?in ve gücün göstergesidir.

Yztuzu Plajy
Soyu tükenmekte olan caretta caretta kaplumba?alarynyn yumurtlama bölgesi olan Yztuzu plajy tamamen kuruma altyna  alynmy?tyr. Caretta Caretta kaplumba?alary Mayys ve A?ustos aylarynda bu kumsala  gelirler. Boylary 110 cm - 150 cm arasynda ve a?yrlyklary 100 k? bulabilen Kaplumba?alar dalyan simgesi haline gelmi?tir. Türkiye’nin 2. uzun plajy olan ve Yngilizlerin dünyanyn en iyi 6 plajlaryndan biri olarak dile getirdikleri Dalyan Yztuzu Plajy yakla?yk 7km uzunlu?undadyr.

Çamur Banyolary & Kaplycalar
Türkiye'de radyoaktivitesi en yüksek de?erde olan kaplycadyr sycakly?y 39 dereceyi bulan suyun kimyasal özellikleri çoktur. Kalsiyum klorir, sodyum, hidrojen sülfür, bromür ve fluorürlü termal sular ayny zamanda 87,12 mg/lt karbondioksit içermekte olup radyoaktif özelli?e  sahip kaplyca bir çok romatizmal hastalyklara iyi gelmektedir.

Tekne Turu Programy

Dalyan limanyndan hareket
Dalyan Çamur banyosu Kaplycalary mola
Kaunos Kral mezarlarynda  foto?raf çekme
Kanal kenaryndaki Restaurantta ö?le yeme?i molasy
Kaunos Atik kentine yürüyü?
Dalyan kanalynda tekne gezisi
Dalyan Iztuzu Plajynda mola
Dalyan limanyna Dönü?

 

 

Dalyan Jeep Safari

Güvenlik standartlaryna sahip 4x4 jeeplerimizle ba?layan yolculu?umuzun ilk dura?y Beyobasy Yuvarlakçay'dyr.

Yuvarlak Çayyn içinden orman yoluyla çayyn kayna?yna yapylan sürü? sonrasy kaynaktan buz gibi su içilmektedir. Ö?le Yeme?inde çay kenaryna kurulmu? restoranlarda kiremitte alabalyk ve kebap yemekleri vardyr.

Ö?le Yeme?inden sonra gerçek parkur ba?lar stabilize yollardan geçilerek a?y koyuna gidilir. Günün sycak ve yorgunlu?unu burada denize girerek rahatlayabilirsiniz. Buradan sonra Gökbel da?larynyn zirvesinde Dalyan Deltasy ayaklarynyzyn altynda kalacak ve do?a manzarasy objektiflerinizin ucunda kalacak.
 
Fethiye Saklykent Turu

Akda?’yn eteklerinde bulunan ve kelimenin tam anlamyyla bir do?a harikasy olan Saklykent Kanyonu binlerce yyl evvel jeolojik bir çatlama sonucu da?yn ikiye ayrylmasyyla olu?mu?tur. Saklykent Kanyonu’na girdikten sonra Karaçay’yn gürül gürül akan buz gibi sesini duyarsynyz.

Bölge arkeolojik ve co?rafi güzellikler açysyndan çok zengindir. Bu turumuzdaki üç ana ziyaret noktamyzdan biri antik Likya’nyn kuzeybaty synyrlaryny olu?turan ye?illikler içinde bütün ihti?amy ile korunmu? TLOS antik kenti. Tiyatro, Roma Hamamy, Agora, Stadyum, kayaya oyulmu? her biri ayry öykü baryndyran mezarlar ve kartal yuvasyny andyran Akropolisi ile Tlos Likya Federasyonu’nun önemli yönetim merkezlerindendir.

Likyalylaryn en eski yerle?im yerlerinden biri olan Tlos, Likya Federe Birli?i’nin 6 büyük kentinden biri ve birli?in spor merkezi konumunda idi. Bu kent, uçan kanatly aty Pegasus ile ünlenen mitolojik kahraman Bellerephonthes’in ya?ady?y yer olarak bilinir. Tlos Akropolünün do?al kayasy üzerinde olu?turulan Likya mezarlary, konser ve gösteri amacyyla kullanyldy?y tahmin edilen amfi tiyatro ve mükemmel bir yapyya sahip olan alttan ysytmaly Roma hamamlary, bölgenin en önemli tarihi kalyntylarydyr.

Daha yukaryda Yakapark’da alabalyk çiftliklerinde her ta?yn altyndan ça?layan buz gibi kar sularynyn sesi e?li?inde leziz bir ö?le yeme?i yiyoruz. Üçüncü dura?ymyz Saklykent kanyonu. Depremler ve ya?mur sularyyla Akda?’yn içlerine do?ru 13km oyulmu? bu kanyonda rehberiniz e?li?inde yürüyü? yapabilir, su üstündeki kö?klerde içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz.


 

** Tur ücretleri talebe istinaden grup sayysyna göre belirlenecektir.

 

 

 

 

 

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.