Sözel Bildiri Listesi İçin Tıklayınız

 

Poster Bildiri Listesi İçin Tıklayınız

Asistan bursu hakkında önemli duyuru!!!

SÖZEL BİLDİRİLER

- Sözel bildiri süreleri 5'er dakikadır. 

SÖZEL BİLDİRİLER
Sözel Bildiri Oturumu 1 - Salon B (10 MAYIS 2018 PERŞEMBE / 07:30 - 08:30)
Oturum Başkanı: Dr. Hasan Kandemir
Sıra Bildiri
S-01 BİR ÇOCUK PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA SLUGGISH COGNITIVE TEMPO BULGULARININ OTİZM SPEKTRUM BULGULARI VE DİSLEKSİYLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Akın TAHILLIOĞLU, Samira HÜSEYNOVA, Ayşegül SATAR, Didem ÇELİK, Eyüp Sabri ERCAN
S-02 TRAVMANIN KUŞAK AŞKIN AKTIRIMI: MARMARA DEPREMİNDE HAYATTA KALANLARIN BİLİŞSEL, DUYGUSAL VE DAVRANIŞŞAL AKTARIMININ İNCELENMESİ
Ayşenur GÜNGÖR, Ilgın GÖKLER DANIŞMAN, Tuğba UZER YILDIZ
S-03 YAVAŞ BİLİŞSEL TEMPO (SLUGGİSH COGNİTİVE TEMPO-SCT) İLE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUK VE ERGENLERDE KRANİAL FONKSİYONEL MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ ARAŞTIRILMASI
Burcu KARDAŞ, M. Burak BAYTUNCA, Gül ÜNSEL BOLAT, Melis İPÇİ, Sevim Berrin İNCİ, Onur ÖZYURT, Cem ÇALLI, Eyüp Sabri ERCAN
S-04 TOXOPLASMA GONDİİ SEROPOZİTİVİTESİNİN DEPRESİF BOZUKLUK İLE İLİŞKİSİ
Şermin YALİN SAPMAZ, Semra ŞEN, Yekta ÖZKAN, Hasan KANDEMİR
S-05 CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE OPERE OLMUŞ ERGENLERDE PSİKOPATOLOJİ VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ZEHRA ECE SOĞUCAK, ASLI SÜRER ADANIR, ARİF ÖNDER, ESİN ÖZATALAY
S-06 BDNF SEVİYELERİNİN IQ İLE BİRLİKTELİĞİ: S100B VE BDNF SEVİYELERİNİN TİPİK OLARAK GELİŞEN ÇOCUKLAR İLE NÖROLOJİK OLARAK NORMAL NON-SENDROMİK ENTELEKTÜEL YETERSİZLİK BULUNAN DENEKLER ARASINDA KARŞILAŞTIRILMASI
Erman ESNAFOĞLU
S-07 ANOREKSİYA NERVOZA TEDAVİSİNDE BİR OLGU SUNUMU ÜZERİNDEN AİLE TABANLI TERAPİ
Hakan Öğütlü, İbrahimSelçuk Esin, Onur Burak Dursun
S-08 ERGENLERDE BAĞLANMA ÖZELLİKLERİ, GÖZLERDEN ZİHİN OKUMA BECERİLERİ VE RUHSAL SORUNLAR İLE İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Burak AKDENİZ, Selda ÇALLI, Mesut YAVUZ
S-09 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) OLAN ERGENLERDE İNTERNET OYUN OYNAMA BOZUKLUĞUNUN(İOOB) DEHB SEMPTOMLARI VE KOMORBİD PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Süleyman ÇAKIROĞLU, Sena SAYGILI, Nusret SOYLU
S-10 EBEVEYNLERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ ÇOCUKLARIN OKUL OLGUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ömer ALPGAN, Tayfun KARA
Sözel Bildiri Oturumu 2 - Salon C (10 MAYIS 2018 PERŞEMBE / 07:30 - 08:30)
Oturum Başkanı: Dr. Esra Çöp
S-11 NEUROCOGNİTİVE FUNCTİONİNG İN CHİLDREN WİTH DYSLEXİA AND ATTENTİON-DEFİCİT/HYPERACTİVİTY DİSORDER:
YAŞAR TANIR, BİRİM GÜNAY KILIÇ
S-12 COMPARISON OF ADOLESCENTS WITH DIVORCED OR ENGAGED PARENTS IN TERMS OF PEER BULLYING AND PERCEIVED PARENTAL ATTITUDES
Eylül ÜNALDI, Nihal YURTERİ ÇETİN
S-13 FAMİLY FUNCTİONİNG, PARENTAL ATTİTUDES AND PROBLEMATİC INTERNET USE İN ADOLESCENT DEPRESSİON
Yusuf ÖZTÜRK, Gonca ÖZYURT, Merve ONAT, Caner MUTLU, Aynur PEKCANLAR AKAY, Ali Evren TUFAN
S-14 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU’NUN ÇOCUK VE ERGENLERDE DRD4, DATI, VIPR2, 5-HTIB VE BDNF GENLERİNDEKİ DNA METİLASYONU İLE İLİŞKİSİ
İPEK ELİF ERKEN, BÜRGE KABUKÇU BAŞAY
S-15 OKUL ÖNCESİ DÖNEM OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLGULARINDA YEME SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Esra HOŞOĞLU, Ayhan BİLGİÇ, Mahmut Sami TUZCU, Ömer Faruk AKÇA
S-16 THE PRECRIBING PATTERN OF DULOXETINE IN CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC DISORDERS
Kemal Utku YAZICI, Ipek PERCINEL YAZICI
S-17 THE DISTRIBUTION OF OBSESSIVE-COMPULSIVE SYMPTOMS IN CHILD AND ADOLESCENTS DIAGNOSED WITH OCD AND ITS RELATIONSHIP WITH PARENTAL CHILD REARING ATTITUDES AND THE DISTRIBUTION OF OBSESSIVE-COMPULSIVE SYMPTOMS IN THEIR PARENTS
AYSU ERSİN, BETÜL MAZLUM, SULTAN SEVAL YILMAZ
S-18 SOCIAL COGNITION AND EMOTIONAL FUNCTIONING IN OBESE ADOLESCENTS WITH OR WITHOUT BINGE EATING DISORDER
Serkan TURAN, Gonca ENGİN ÖZYURT, Ayhan ABACI, Hülya ELLİDOKUZ, Gönül ÇATLI, Yeşim ÖZTÜRK, Aynur AKAY PEKCANLAR
S-19 DEPRESİF BOZUKLUK BULUNAN ÇOCUK VE ERGENLERDE TEK KARBON METABOLİZMASI İLE İLGİLİ OLARAK VİTAMİN B12, FOLAT, HOMOSİSTEİN VE 25-OH-VİTAMİN D SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
Erman ESNAFOĞLU
S-20 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU(DEHB) ETİYOLOJİSİNDE TSH’NIN YERİ VAR MIDIR? : BİR VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI
FAHRİ ÇELEBİ, Dilek ÜNAL
Sözel Bildiri Oturumu 3 - Salon D (10 MAYIS 2018 PERŞEMBE / 07:30 - 08:30)
Oturum Başkanı: Dr. Yusuf Öztürk
S-21 ASSESSMENT OF CHİLDREN WİTH ATTENTİON DEFİCİT AND HYPERACTİVİTY DİSORDER BY ANTHROPOMETRİC MEASUREMENTS
Hüseyin AKTAŞ, İbrahim Selçuk ESİN, Onur Burak DURSUN
S-22 ERGEN GEBELERİN ANKSİYETE-DEPRESYON DÜZEYLERİ VE EBEVEYNLERİNİN DUYGUSAL ERİŞİLEBİLİRLİKLERİ
Damla EYÜBOĞLU, Murat EYÜBOĞLU
S-23 EBEVEYNLİK TARZLARI, RİSKLİ DAVRANIŞLAR, DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ, REGRESYON
Dr. Öğretim Üyesi Neslihan ARICI ÖZCAN, Dr. Öğretim Üyesi Eyüp ÇELİK
S-24 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) OLAN HASTALARDA SERUM HEAT SHOCK PROTEİN-70 (HSP-70) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet ÖZASLAN, Esra GÜNEY, Özlem GÜLBAHAR, Burak Arslan, Dicle BÜYÜKTAŞKIN, Melike GÜVELİ BOZKURT, ,
S-25 COMPARİSON OF MİGRAİNE AND TENSİON TYPE HEADACHE İN RESPECT OF PSYCHOSOCİAL WELL-BEİNG AND QUALİTY OF LİFE İN CHİLDHOOD
Ayhan BİLGİÇ, Saadettin Burak AÇIKEL, Hatice DERİN, Arzu EROĞLU, Ömer Faruk AKÇA, Hüseyin ÇAKSEN
S-26 EFFECTS OF SHADOW TEACHER INTERVENTION ON EMOTIONAL AND BEHAVIORAL CHARACTERISTICS, BULLYING AND THE OVERALL LIFE QUALITY OF THE FAMILY OF A CASE DIAGNOSED WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER WHO WAS BULLIED AT SCHOOL
Ferhat YAYLACI, Önder KÜÇÜK, Handan ÖZEK ERKURAN, Begüm ŞAHBUDAK
S-27 POLİKİSTİK OVER SENDROMU TANISI ALAN ERGENLERDE YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN ÇALIŞMA
Duygu MURAT, Şafak ERAY, Halit Necmi UÇAR, Perihan TUNÇDEMİR, Sevet YEL
S-28 PLAZMA APO D VE APO E DÜŞÜKLÜĞÜNÜN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU İLE BİRLİKTELİĞİ
Erman ESNAFOĞLU, Selma CIRRIK
S-29 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANILI ERGENLERDE BAĞLANMA VE BAĞLANMANIN YEME TUTUMU İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
FEYZA HATİCE SEVGEN, HATİCE ALTUN
S-30 DIFFUSION TENSOR IMAGING FINDINGS IN CHILDREN WITH SLUGGISH COGNITIVE TEMPO COMORBID ADHD
Gül ÜNSEL BOLAT, Burak BAYTUNCA, Burcu KARDAŞ, Cem ÇALLI, Eyüp Sabri ERCAN
Sözel Bildiri Oturumu 4 - Salon B (11 MAYIS 2018 CUMA / 07:30 - 08:30)
Oturum Başkanı: Dr. Özlem Meryem Kütük
S-31 EXECUTİVE FUNCTİONS AND IMPULSİVİTY İN SUİCİDE ATTEMPTER ADOLESCENTS WİTH MAJOR DEPRESSİVE DİSORDER
Merve ONAT, Neslihan İNAL EMİROĞLU, Burak BAYKARA, Ayşegül ÖZERDEM, Gonca ÖZYURT, YUSUF ÖZTÜRK, Ayşegül ILDIZ, Berrin KAPTANCIK BİLGİÇ, Ceren HIDIROĞLU, Aynur AKAY PEKCANLAR
S-32 AZ BİLİNEN ORTAMLAR: ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ KLİNİKLERİ
Nareg DOĞAN, Leyla KÜÇÜK
S-33 ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN OLGULARIN BESLENME TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İÇE VE DIŞA YÖNELİM SORUNLARI İLE İLİŞKİSİ
Ömer BAŞAY, Bürge KABUKÇU BAŞAY, Cihan ERBAY, Onur COŞKUN, Burçin SARIOĞLU
S-34 THE EFFECT OF SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS ON THE PERCEPTION OF GENDER ROLE IN ADOLESCENTS
Aycan KANTOĞLU, Nihal YURTERİ ÇETİN
S-35 COGNİTİVE DİSTORTİONS İN ADOLESCENTS DİAGNOSED WİTH MAJOR DEPRESSİVE DİSORDERS
Gonca ÖZYURT, Yusuf ÖZTÜRK, Kadir ÖZDEL
S-36 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ETİYOPATOGENEZİNDE SUPAR DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayşe IRMAK TAŞDEMİR, Sevgi ÖZMEN, Zeynep ŞAN, Esra DEMİRCİ
S-37 SİGARA KULLANAN ERGENLERDE AYRILMA BİREYLEŞME VE GEÇİŞ NESNESİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Burçin Özlem ATEŞ, Muhammed Tayyib KADAK, Burak DOĞANGÜN
S-38 ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ YATAKLI SERVİSİNDE YEME BOZUKLUĞU NEDENİYLE TEDAVİ GÖREN OLGULARDA İYİLEŞME DÜZEYİ
Burcu SERİM DEMİRGÖREN, Bahar ŞEN, Oğuzhan ŞİMŞEK, Taner GÜVENİR
S-39 ÇOCUK PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ERGENLERDE AKRAN ZORBALIĞI İLE SİBER ZORBALIK VE ÖFKE İFADE TARZLARININ İLİŞKİSİ
ÇİSEM ÇELEN, ESRA ÇÖP, GÜLSER ŞENSES DİNÇ, ÖZLEM HEKİM, ZEYNEP GÖKER, EBRU SEKMEN, ÖZDEN ŞÜKRAN ÜNERİ
S-40 VITAMIN B12, FOLIC ACID AND HOMOCYSTEINE LEVELS IN TURKISH CHILDREN DIAGNOSED WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER AND ATTENTION DEFİCİT HYPERACTIVITY DISORDER
Çiğdem YEKTAŞ, Merve ALPAY, Ali Evren TUFAN
Sözel Bildiri Oturumu 5 - Salon C (11 MAYIS 2018 CUMA / 07:30 - 08:30)
Oturum Başkanı: Dr. Sevay Alşen Güney
S-41 CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU OLGULARIN SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Esra ÖZHAN İBİŞ, Onur Burak DURSUN, İbrahim Selçuk ESİN, Esen YILDIRIM DEMİRDÖĞEN, Ali KARAYAĞMURLU, Gülsüm YİTİK
S-42 TÜRKİYE’DE ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HEKİMLERİNİN TEDAVİ SEÇİMLERİNİN İNCELENMESİ
ÇAĞATAY ERMİŞ, FATMA NESLİHAN EMİROĞLU, REMZİ OĞULCAN ÇIRAY, AYNUR AKAY
S-43 BİR BÖLGE PSİKİYATRİ HASTANESİ ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ SERVİSİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN MEKANİK TESPİT DENEYİMLERİ
Funda GÜMÜŞ, Gül DİKEÇ, Gülçin UZUNOĞLU, Öznur BİLAÇ
S-44 ERGENLERDE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN, BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ VE RUHSAL SORUNLAR İLE İLİŞKİSİ
Buse ÇALKAN, Gizem TETİK, Ecem SÖNMEZ, Mesut YAVUZ
S-45 THOUGHT-ACTION FUSION–CHILD VERSION (TAFIC) RELIABILITY AND VALIDITY IN A SCHOOL-BASED TURKISH POPULATION
Mahmut Cem TARAKÇIOĞLU, Muhammed Tayyib KADAK, Murat BOYSAN, Yasin ÇALIŞKAN, Ömer Faruk DEMİREL, Nursu ÇAKIN MEMİK, David W EVANS
S-46  
 
S-47 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI OLAN OLGULARIN KLİNİK GİDİŞATININ DEĞERLENDİRİLMESİ-İLK BULGULAR
Sema ÇAM SALİHOĞLU, Hacer Gizem GERÇEK, Süheyla TAĞCI, Hatice AKSU, Sevcan KARAKOÇ DEMİRKAYA
S-48 İNTERNET OYUN OYNAMA BOZUKLUĞU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Süleyman ÇAKIROĞLU, Nusret SOYLU, Behiye ALYANAK
S-49 EMOTİONAL SCHEMAS İN ADOLESCENTS DİAGNOSED WİTH MAJOR DEPRESSİVE DİSORDERS
Yusuf ÖZTÜRK, Gonca ÖZYURT, Kadir ÖZDEL
S-50 ANNESİNDE MEME KANSERİ OLAN ADOLESANLARIN YAŞAM KALİTESİ VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
ASİYE ARICI, HATİCE ALTUN, NESLİHAN KURTUL, ECE MERVE YAZAR
Sözel Bildiri Oturumu 6 - Salon D (11 MAYIS 2018 CUMA / 07:30 - 08:30)
Oturum Başkanı: Dr. Ali Bacanlı
S-51 EVLENME İSTEĞİ İLE BAŞVURAN ERGENLERİN SOSYODEMOGRAFİK, BAĞLANMA VE KİMLİK DURUMU ÖZELLİKLERİ: PİLOT ÇALIŞMA
Burcu ERSÖZ ALAN
S-52 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUK VE ERGENLERDE OBEZİTE SIKLIĞI, PSİKİYATRİK EŞ TANI DAĞILIMI, YEME BAĞIMLILIĞI VE YAŞAM KALİTESİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Seyhan TEMTEK, Ebru SEKMEN, Zeynep GÖKER, Özlem HEKİM, Esra ÇÖP, Özden Şükran ÜNERİ
S-53 EMOTİONAL, BEHAVİORAL AND COGNİTİVE PROBLEMS İN NEUROFİBROMATOSİS TYPE 1
Betül GÜL ALIÇ, Çağatay UĞUR, Zeynep Selen Karalök, Alev Güven
S-54 DEPRESYON TANISI KONMUŞ GENÇLERDE YÜZDEN DUYGU TANIMA BECERİSİ
Hesna GÜL, Fatma Hülya ÇAKMAK, Ahmet GÜL
S-55 ANOREKSİYA NERVOSA TANISI OLAN KIZ ERGENLERDİN ALGILANAN DUYGU DIŞAVURUMU VE BAĞLANMA GÜVENLİĞİ İLE ANNE VE BABALARININ DUYGU DIŞAVURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kevser NALBANT, Bilge Merve KALAYCI, Devrim AKDEMİR
S-56 DEPRESYON SEANS KARTLARİ
Serge SULZ, Beate DECKERT, Dilek SAHİN
S-57 OKULA BAŞLANGIÇ YAŞININ DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) TANISI VE BELİRTİ ŞİDDETİNE ETKİSİ
YUSUF YASİN GÜMÜŞ, ESRA YÜRÜMEZ
S-58 TÜRKİYE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI OTİZM FARKINDALIK EĞİTİMİ ÇALIŞMASI
OnurBurak DURSUN, Nahit MOTAVALLI MUKADDES, Esra ALATAŞ, Rabia MADAN ÖZDEMİR,   Elif TAŞLIBEYAZ, Selçuk KARAMAN, Elif ABANOZ, İbrahim Selçuk ESİN, İlker ERDOĞAN, Nagihan CEVHER BİNİCİ, Onur YÜZÜGÜLDÜ, DenizARGÜZ ÇILDIR, Tuğba KALYONCU, Dinçer YILMAZ, Satı SANBERK, Esra GÜZEL, Hasan KANDEMİR, Burcu GÖKALP ÖZCAN,Canan İNCE, Çilem BİLGİNER,Kevser NALBANT, Mehmet SERTÇELİK,Özlem KESKİNER,Tülin FİDAN, Şafak ERAY,Çiğdem TOKLU YALVAÇ, BinayKayan OCAKOĞLU,Mehriban KELEŞ, Semiha CÖMERTOĞLU ARSLAN, Elvan İŞERİ, Bilge Merve KALAYCI, Selma TURAN HESAPÇIOĞLU, Yasemin TAŞ TORUN, Esra ÇÖP, Özden ÜNERİ, Esra GÜNEY, Özlem HEKİM, Gülser ŞENSES DİNÇ, Sümeyra FIRAT, Hesna GÜL, Özlem UZUN, Ender ATABAY, Ekrem ŞENTÜRK, İremDamla ÇİMEN,Ali KARAYAĞMURLU, Sehra AKSU, Zafer GÜLEŞ, Selçuk ÖZKAN,Sibelnur AVCİL,Sevcan KARAKOÇ, Mustafa Can ERKAN, Şenay KILINÇEL, Gresa ÇARKAXHIU BULUT, Serhat KALA,Emine TAŞYÜREK, Semih ERDEN,Abdullah BOZKURT, Recep BOSTAN, Önder KÜÇÜK,Neşe AYAZ, MiraçBarış USTA, Murat COŞKUN, MahmutCem TARAKÇIOĞLU, Sultan Seval YILMAZ, Funda GÜMÜŞTAŞ, Caner MUTLU, Semra YILMAZ, Tayfun KARA, Fatih ÖZBEK, Hatice GÜNEŞ, Hilal ADALETLİ, Mustafa Kayhan BAHALI, Nurdan ÜNALDI, Seheryeli YILMAZ, Canan YUSUFOĞLU, Chasan CHATIP CHOUSEIN ACHMET, Elif AKIN, Fatma BENK DURMUŞ, Handan METİN DUMAN, İbrahim ADAK, Kübra KOÇAK YILMAZ, Zeynep ASLAN, MelekGözde LUŞ, Güçlü AYAZ, Neşe AYAZ, AliyeTuğba BAHADIR, Ayşe ARMAN, Ayşe Burcu AYAZ, Neşe PERDAHLI FİŞ, Osman Talat SABUNCUOĞLU, Seda ERBİLGİN GÜN, Taciser UYSAL, Ayşe BÜYÜKASLAN, Şeyma TUNA, Hatice ÜNVER, OnurTuğçe POYRAZ FINDIK, ÜmmüGülsüm GÜNDOĞDU, Veysi ÇERİ, Algun TÜFEKÇİ, Ezgi ŞEN DEMİRDÖĞEN, Meryem Yelda TAN, Gözde NARİN ÇOŞKUN, Pınar ALGEDİK, Fahri ÇELEBİ, Umut KAYTANLI, Muhammed MEHTAR, Tuba MUTLUER, Burak DOĞANGÜN, Hülya BİNGÖL ÇAĞLAYAN, Nuşin BİLGİN, İlyas KAYA, Sevgi HOCAOĞLU, Yasemin YULAF, Deniz YILDIZ, Tuba MUTLUER, Herdem ASLAN GENÇ, Başak AYIK, Canan TANIDIR, Burçin KARAKAPICI, Gül KARAÇETİN, Özhan YALÇIN, A. Güven KILIÇOĞLU, Nusret SOYLU, M. Tayyib KADAK, Zehra BABADAĞI,Dilek ALTUN VARMIŞ, Gökçen GÜVEN, Songül DERİN, Serhat NASIROĞLU, Yağmur GÜNDÜZ,Cihan ASLAN, Halime HARMANCI,Dicle SAPMAZ, Fahri ÇELEBİ, Duygu KABA, MahmutZabit KARA, HilalTuğba KILIÇ,Halil KARA, Mahmut ÇAKIR,Ahmet ÇEVİKASLAN, Aslı SÜRER ADANIRÖmerFaruk TUNCER, Ali EROL, Gökhunİnan YÜCEL, Duygu KINAY, Mehmet ŞAHİN, Gözde ULAŞ, Mehmet Fatih KINIK, Merve AKTAŞ TERZİOĞLU, Çiğdem YEKTAŞ, Nihal YURTERİ ÇETİN, Sevgi ÇİÇEK, Merve ERGÜVEN DEMİRTAŞ, Adem GÜNEŞ, Berkan ŞAHİN, Emel ÖZEN, Başak KARABUCAK,Esra ÖZHAN İBİŞ,Didem AYYILDIZ,Orhan KOCAMAN,AyçaEce ÇITAK KARABOĞA, Dilek GÜNTEPE, Börte GÜRBÜZ ÖZGÜR, Can TUMBA, Ayla UZUN ÇİÇEK
S-59 INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN ATTENTİON DEFİCİT HYPERACTİVİTY DİSORDER AND MİTOCHONDRİAL DNA (MTDNA) COPY NUMBER
HAKAN ÖĞÜTLÜ, ONUR BURAK DURSUN, İBRAHİM SELÇUK ESİN, HAKTAN BAĞIŞ ERDEM, ABDÜLGANİ TATAR
S-60 THE ROLE OF NGF AND GDNF İN TİC DİSORDERS
ALİ KARAYAĞMURLU, HAKAN ÖĞÜTLÜ, İBRAHİM SELÇUK ESİN, ONUR BURAK DURSUN, AHMET KIZILTUNÇ
Sözel Bildiri Oturumu 7 - Salon B (12 MAYIS 2018 CUMARTESİ / 07:30 - 08:30)
Oturum Başkanı: Dr. Veysi Çeri
S-61 THE TURKİSH VALİDATİON AND RELİABİLİTY OF STRENGTH AND DİFFİCULTİES QUESTİONNAİRE FOR AGE 2-4
ONUR BURAK DURSUN, HAKAN ÖĞÜTLÜ, İBRAHİM SELÇUK ESİN
S-62 DİFFİCULTİES OF SPECİAL NEEDS CHİLDREN AND THEİR FAMİLİES İN OBTAİNİNG THE DİSABİLİTY REPORT
İbrahim Selçuk ESİN, Hakan ÖĞÜTLÜ, Melek Gözde LUŞ, Selma TURAL HESAPÇIOĞLU, Mehmet Fatih CEYLAN, Özden ŞÜKRAN ÜNERİ, Şermin YALIN SAPMAZ, Hasan KANDEMİR, Zehra BABADAĞI, Leyla BOZATLI,Onur Burak DURSUN, Şaziye Senem BAŞGÜL 
S-63 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA BAĞLANMA, DUYGU REGÜLASYONU VE BENLİK SAYGISI İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Leyla Ezgi TÜĞEN, Aliye Tuğba BAHADIR
S-64 DİSNEY ÇİZGİ FİLMLERİNDEKİ KARAKTERLERİN ÇOCUKLUK TRAVMALARI, BENLİK SAYGILARI, PROSOSYAL DAVRANIŞLARI VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: FROZEN( KARLAR ÜLKESİ) ÖRNEĞİ
Meral AĞIR
S-65 GENÇ VE ORTA YAŞLILARDA MUTLU, ÜZÜNTÜLÜ VE ACI-TATLI OLAYLARIN HATIRLANMA ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Selen DEMİR, Tuğba UZER YILDIZ
S-66 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA DİNLENİM EEG BULGULARI İLE MOTOR BECERİLERİN İLİŞKİSİ
Halime Tuna ÇAK, Nurhan ERBİL, Abdülbaki ARTIK, Burak KARAKÖK, Yusuf KARAER, Songül ATASAVUN UYSAL, Bahadır KONUŞKAN, Ebru ÇENGEL KÜLTÜR
S-67 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUK VE ERGENLERDE DEĞİŞMİŞ MICRORNA 5692B VE MICRORNA LET-7D EKSPRESYON DÜZEYLERİ
SEZAİ ÜSTÜN AYDIN, BÜRGE KABUKÇU BAŞAY, GÖKHAN OZAN ÇETİN, AYŞEGÜL GÜNGÖR AYDIN, EMRE TEPELİ
S-68 MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU TANILI KIZ ERGENLERDE ANKA GRUP ÇALIŞMASININ KENDİNE ZARAR VERME, YAŞAM KALİTESİ VE DUYGUSAL SORUNLAR ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ÇOCUK DESTEK MERKEZİ ÖRNEĞİ
Ece BİŞİRİR, Safiye Tuğçe ÖZTÜRK, Caner MUTLU, Savaş ZARARSIZ, Sena AKSOY, Ali Güven KILIÇOĞLU, Gül KARAÇETİN
S-69 ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ PSİKİYATRİK MORBİDİTEYİ ÖNGÖRMEYE YÖNELİK BEBEKLİKTE YAPILAN ÖLÇÜMLER
Miraç Barış USTA, Koray KARABEKİROĞLU, Mahmut MÜJDECİ, Muazzez AYDIN, Berkan ŞAHİN, Abdullah BOZKURT, Tolga Karaosman KARAOSMAN, Armağan Aral ARAL, Zehra BABADAĞI, Cansu ÇOBANOĞLU, Ayşegül Duman KURT, Neriman KESİM, İrem ŞAHİN
S-70 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA PSİKOFARMAKOLOJİK TEDAVİ ALMANIN GELENEKSEL VE SANAL AKRAN ZORBALIĞI DENEYİMLERİ İLE İLİŞKİSİ: BİR ÖN ÇALIŞMA
SELMA TURAL HESAPÇIOĞLU, GÖZDE KANDEMİR, MEHMET FATİH CEYLAN
Sözel Bildiri Oturumu 8 - Salon C (12 MAYIS 2018 CUMARTESİ / 07:30 - 08:30)
Oturum Başkanı: Dr. Serhat Nasıroğlu
S-71 DİNLEME/SES TERAPİSİ (SOUND THERAPY) VE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB): İKİ OLGU SUNUMU
Pınar DURSUN, İbrahim SÖYLEMEZ
S-72 CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE OPERE OLMUŞ ERGENLERDE CİNSİYET ROLLERİ VE EBEVEYN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
AYBİKE ERDEM, ZEHRA ECE SOĞUCAK, ASLI SÜRER ADANIR, ARİF ÖNDER, ESİN ÖZATALAY
S-73 ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL BOZUKLUĞU SIKLIĞININ YERLEŞİM YERİ BAZLI DEĞERLENDİRİLMESİ
Onur Burak DURSUN, İbrahim Selçuk ESİN, Mehmet Akif AKINCI, Ali KARAYAĞMURLU, Bahadır TURAN, Esra İBİŞ
S-74 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI ERGENLERDE, METİLFENİDAT’IN EMOSYON DİSREGÜLASYON ÜZERİNE ETKİSİ: TAKİP ÇALIŞMASI
İpek SÜZER GAMLI, Ayşegül YOLGA TAHİROĞLU
S-75 ÇOCUK VE ERGENLERDEKİ ANKSİYETE BOZUKLUĞU VE DEPRESYON İLE BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI
İsmail AKALTUN, Tayfun KARA
S-76 ÇOCUK VE ERGEN KALP YETMEZLİĞİ OLGULARINDA SOL VENTRİKÜL DESTEK CİHAZI VE TRANSPLANT SONRASI PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME
Tuğba KALYONCU, Helin YILMAZ KAFALI, Emir KALYONCU, Pelin ÖZTÜRK, Zülal ÜLGER, Çağatay ENGİN, Tahir YAĞDI, Burcu ÖZBARAN, Mustafa ÖZBARAN
S-77 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI ALAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE GÖRÜLEN DEPRESYON-ANKSİYETE BELİRTİLERİ VE DAMGALANMA ALGISI
Büşra ÖZ, Tuğba YÜKSEL, Serhat NASIROĞLU
S-78 ATTACHMENT, EMOTION REGULATION AND ANGER EXPRESSION IN ADOLESCENT DEPRESSION: DİD COMORBID ANXIETY DISORDER NOT HAVE A ROLE?
Gonca ÖZYURT, Yusuf ÖZTÜRK, Merve ONAT, Caner MUTLU, Aynur PEKCANLAR AKAY
S-79 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUK VE ERGENLERDE METİLFENİDAT TEDAVİSİNİN İŞTAH VE LEPTİN, GHRELİN, NÖROPEPTİT Y, BEYİN KAYNAKLI NÖROTROFİK FAKTÖR, NESFATİN 1 DÜZEYLERİNE ETKİSİ
ZEYNEB ŞAN, ESRA DEMİRCİ, AYŞE IRMAK, SEVGİ ÖZMEN
S-80 THE PATTERNS OF PSYCHOTROPIC DRUG USE IN CASES DIAGNOSED WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Ipek PERCINEL YAZICI, Kemal Utku YAZICI
Sözel Bildiri Oturumu 9 - Salon D (12 MAYIS 2018 CUMARTESİ / 07:30 - 08:30)
Oturum Başkanı: Dr. Sibel Durak
S-81 A 7 YEAR EXPERİENCE OF ELECTROCONVULSİVE THERAPY İN SEVENTY-EİGHT ADOLESCENT PATİENTS FROM TURKEY
Ali KARAYAĞMURLU, Gülçin ELBOĞA, Elif KARAYAĞMURLU, Cem GÖKÇEN, Abdurrahman ALTINDAĞ
S-82 THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION SEEN IN ADOLESCENTS WITH ADHD AND THEIR SELF-ESTEEM
BUSE SAĞAT, BETÜL MAZLUM, AYŞE BÜYÜKASLAN
S-83 INVESTİGATİON OF AUTİSTİC SYMPTOMS AND AUTİSM SPECTRUM DİSORDERS İN PATİENTS WİTH SPİNAL MUSCULAR ATROPHY: A RETROSPECTİVE COHORT
Betül GÜL ALIÇ, Çağatay UĞUR, Zeynep Selen Karalök, Alev Güven
S-84 EBEVEYN PSİKOPATOLOJİSİ VE AİLE İŞLEVSELLİĞİNİN ERGENLERİN İNTİHAR NİYETİ VE DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ
Müge ŞAHİN, Gülser ŞENSES DİNÇ, Duygu BİLGİLİ, Özlem HEKİM
S-85 İNTRAUTERİN DÖNEMDE GESTASYONEL DİYABETE MARUZ KALAN 3-6 YAŞ ÇOCUKLARDA PSİKİYATRİK BOZUKLUK SIKLIĞI VE PSİKİYATRİK BELİRTİ ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İdil HASPALAMUTGİL, Nusret SOYLU, Gürcan TÜRKYILMAZ, Tuğba SARAÇ SİVRİKOZ
S-86 ESRAR KULLANIM BOZUKLUĞU TANISI ALAN 14-18 YAŞ ARASI OLGULARIN SOSYAL BİLİŞSEL BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KLİNİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Joanna Maria KIYAK, Zeki YÜNCÜ
S-87 CHRONOTYPİCAL FEATURES OF CHİLDREN WİTH ATTENTİON DEFİCİT AND HYPERACTİVİTY DİSORDER AND İTS ASSOCİATİON WİTH MİCRORNA LEVELS
Mehmet KARADAG, Cem GOKCEN, Gulper NACARKAYHA, Deniz NAMIDURU, Funda DANDIL, Baran CALISGAN, Secil EROGLU
S-88 EVALUATION OF THE PARENTAL ATTITUDES, PARENTAL COMPETENCY AND ATTACHMENT STYLES OF THE MOTHERS OF THE CHILDREN AT PRE-SCHOOL PERİOD WHO WERE ADMITTED TO CHILD PSYCHIATRY SERVICES OF MENTAL HEALTH HOSPITAL
ÖZNUR BİLAÇ, ARİF ÖNDER, CANEM KAVURMA, YAKUP DOĞAN, GÜLÇİN BÖLÜK UZUNOĞLU, YETİŞ IŞILDAR, ŞERMİN YALIN SAPMAZ
S-89 ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN WISC-IV PUANLARININ YORUMLANMASI
Cihat ÇELİK, Gülsen ERDEN, Selma TURAL HESAPÇIOĞLU

 

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

Etkinliğin başlamasına kalan süre:


 

Etkinlik Tarihi
9-12 Mayıs 2018

 

Son Bildiri Gönderim Tarihi

01 Nisan 2018

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 
info@motto.tc
www.motto.tc